HAVAS İLMİ
 
    Havas ilmine gönül vermiş kardeşlerim;
 
     Havas kelimesi, Arapçada iki ayrı kelime ile yazılır ve tamamen birbirinden farklı okunur ve farklı manalara gelir.
     1- Havas (havvas); Hı ( خ) Noktalıdır. Kelime anlamı: Hassalar, Keyfiyetler, Hususlar, Dînî anlamı: Dindarlık ve doğruluğu ile, İlmiyle amil olup maneviyat mertebesinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlardır. Zenginler sınıfı anlamındadır.
   
      - Kur'ân'î ve manevi sırlara ve hususlara vakıf bulunan, ilim, ibadet, taat ve takva yolunda yükselerek mümtaz olan Evliyaullah / Kalp gözü açık olan maneviyat ehli / Herkesin hürmet ettiği büyük zâtlar' anlamlarına gelmektedir.
 
     2- Havas; Ha ( ح) Noktasızdır. Hisler ve duygular. Duyu organlarımızla algı ladığımız şeyler anlamındadır. Bizim kitabımızın konusu birinci bölümü kapsamaktadır. Bu sebepten bu bölüm üzerinde uzun uzadıya durmayacağız. Havas ilminin kaynağı Sahabei kiramlara ve Tabiin dönemlerine kadar uzanmaktadır.
 
     Hz Ali (k.v), Muhittin'i Arabî, İmam Gazalî, ibnil Hac Tilmisânî Mağribî, Ahmed el-Bûnî, Seyyid Muhammed Hakkı Nazilî, İmam Yâfî, Hüseyin Şazelî
 
     Hz’leri gibi büyük Meşayihlere dayanmaktadır. Bu gibi mübarek kimseler bu konuda birçok faydalı eserler vermişlerdir. Daha sonraları ise onları örnek alan ehlisünnet vel cemaattan birçok kimseler bu ilme gönül vermişler ve maneviyatta mesafe kat etmişlerdir.
   
      Fakat o mübarek zatlar bu nurlu ilmi para ve sömürü aleti olarak kullanmamışlar bilakis insanlığın fayda ve menfaatı doğrultusunda yardımcı olmaya gayret etmişlerdir. Bu ilmi kötüye kullanmak ise, ehlüllâhın mesleğini basite almak hatta hakaret etmek olur. Çünkü halef ve selef Ulemasından bu ilimle amel eden kimseler, bütün söz ve fiillerinde İslam’ın emir ve yasakları doğrultusunda hareket eden, Rasûlüllâh’ın sünneti seniyyesine sımsıkı bağlı kalan, Allah katında da ilim, irfan sahibi, takva ehli (muttaki) kimselerdir. Aynı zamanda Hadis, Kelam, Tefsir, Akâid, Felsefe vb bir çok dalda branş, bilgi ve maharet sahipleridir. Biz âcizanelerin hayır yolda istifade etmemiz dileğiyle de havas konusunda paha biçilmez eserler kaleme almışlardır.
 
     Havas ilmi vehbî (Allah tarafından hîbe edilen, takva ehli kimselerin kalplerine doğan) bir ilim değil, kesbî (çalışıp çabalamakla, gayret sarf etmekle kazanılabilecek) bir ilimdir.
 
     Zaten birçok Vehbî ilim sahipleri aynı zamanda havas ilmini bilmekte fakat ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu ilim normalde bir büyücülük ilmi değil bir
takva ilmidir. Takva yönünden üstün (mertebesi Allah’a yakın) olan kimse bu ilimde başarılı olur ve
ilerleyebilir.
 
       Havas ilminde başarılı olmanın yolu;
 
     1- Takva; Baştan beri hep takvadan bahsettik. Çünkü bu ilmin esası, temeli takva üzerine
kurulmuştur. İhlâs, irade ve hakka teslimiyet birinci sırada gelmektedir. Maddiyatı amaç değilaraç olarak görmek, para, mal, mülk, servet ve maddiyata aşırı meyilli olmamak gerekir. Maddiyata dalan ve takva ehli olmayanlar sonunda şeytanın maskarası olmuşlardır.
 
     2- Yalan, dolan, gıybet ve kötü sözlerden mümkün mertebe uzak durmak! Bol bol tövbe
istiğfarda bulunmak. Mağfiret dilemek.
     
     3- Başta farz ibadetler olmak üzere, mümkün mertebe nafile ibadetlere, kuşluk, teheccüt ve hacet namazlarını artırmaya, boş zamanlarda Rasûlüllâh’a selatü selam getirmeye, kelimeyi tevhidi zikretmeye gayret etmek.
 
     4- Mümkün mertebe Ayet, dua, rûhâniyet vefk vb konularda çalışma yapıldığında riyazat;  (canlı ve canlıdan çıkanı yememek, soğan sarımsak yememek demektir.) melekût âleminin yardımından istifade edebilmek için (canlı ve canlıdan çıkan şeylerden, soğan ve sarımsak gibi kötü kokulu gıdaları yememek) gibi yapmamız gereken tavsiyelere mutlaka riayet etmek.
 
     5- Manevi sırlara ve hususlara vakıf olmak isteyen kimse, zamanının çoğunu, oruçla, Kuranla,
zikir, tasadduk ve iyi amellerle geçirmeli... İşte böyle hareket eden kimseler dua ettiklerinde semadaki melekler, mümin olan rûhânîler (ervahlar) Allah dostları ve bütün ulvi varlıklar o kimselerin dualarına iştirak ederler. Böylece niyet ve maksatlarına da daha kolay ve daha çabuk ulaşırlar.
 
     Bu dalda en çok eser yazan iki büyük alim;
 
     İmam Gazalî Hz’leri ve diğeri ise Muhittin'i Arabî Hz’dir. Bu zatlar aynı zamanda hem Vehbî ve hem de kesbî ilim sahipleridir.
 
     Havas dünyasının güneşi ve pırlantası mesabesindedirler. İnsanlığa tevdî ettikleri eşsiz eserlerinin birçoğunu ne var ki bazı menfaat simsarları kendi emellerine alet etme ve taklitlerini piyasaya sürme yolunu tercih etmişlerdir. Bizleri arayan ve bu işe aşinâ olan bazı muhteremler
emel ve taleplerinde başarılı olamadıklarından dert yanmaktadırlar. Başarıya ulaşamamakta birinci etken; gerçek / hakiki bilgiye / mürşide ulaşamamış veya kulaktan dolma bilgilerle ya da aslı bozulmuş ve menfaat için piyasaya sürülmüş kitaplarla zaman harcamış olmalarından kaynaklandığına inanmaktayız.
 
Alıntı:
İnşallah havas ilminde aradığını bulamayan /
başarılı olamayan kimselerinHavas Hazinesi Sırlar İlmi,
adlı eserimizden gereğince istifade edebileceklerini umuyorum. 
Alıntı: Havas hazinesi ve sırlar ilmi / Mustafa Yiğit